Natte Koeltorens Project verloopt succesvol

In 2019 komt het project Natte Koeltorens terug. De Omgevingsdienst West-Holland inspecteert alle natte koelinstallaties van bedrijven binnen haar regio. Naast de inspectie beoordeelt ze ook de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) en beheersplan (BP) van een bedrijf. Soms moeten bedrijven deze RIE en BP laten actualiseren.

Bijvoorbeeld omdat er na het vaststellen van de plannen rondom het bedrijf nieuwbouw heeft plaatsgevonden of dat de koelinstallaties vernieuwd worden. De afgelopen jaren is geconstateerd dat vanwege de langere en warmere zomers meer koelcapaciteit nodig is.

Dit jaar zullen binnen de Veiligheidsregio Hollands-Midden de Omgevingsdienst West-Holland en de Omgevingsdienst Midden-Holland en de GGD Hollands Midden nauw samenwerken.

Snelle verbetering

Sinds 2014 controleert de Omgevingsdienst natte Koeltorens. In het eerste jaar waren bij 75 procent van de bedrijven zaken niet in orde. Dit ging dan bijvoorbeeld om het onderhoud van de natte koeltoren, of de RIE en de beheersplannen voldeden niet aan de gestelde eisen. Met als gevolg het verhogen van het aantal te nemen legionella controlemonsters per jaar.

Na een jaar voldeed elk bedrijf aan de wet- en regelgeving. Door de controles van de Omgevingsdienst realiseerden houders van koelinstallaties zich welke risico’s er zijn als zij zich niet houden aan de gestelde eisen. Bijkomend kan dit leiden tot imago-schade van het bedrijf.

Het RIVM heeft een rapport gepubliceerd over het aantal legionellabesmettingen van het afgelopen jaar: https://www.rivm.nl/legionella.
Overal waar warme waternevel vrijkomt kan iemand legionella oplopen. Bijvoorbeeld thuis, in de sauna, autowasstraat, in een hotel of in sportkleedruimtes. In de zomer is er een stijging te zien van het aantal besmettingen. Dan wordt er namelijk meer gekoeld en staan vijverfonteinen vaker aan. Het is moeilijk om de legionellabron op te sporen. Een grote legionella-uitbraak is mogelijk bij natte koeltorens omdat deze vaak een groot verspreidingsgebied heeft omdat ze soms hoog opgesteld staan. Daarom is het belangrijk deze kans zoveel mogelijk te minimaliseren.
Uit de grafieken blijkt dat bedrijven binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden het goed doen. In 2017 waren er een paar meldingen van legionella in natte koeltorens, waarop de bedrijven adequaat optraden.

1

1