Raad van State accepteert Programma Aanpak Stikstof niet

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitgesproken dat de vergunningen op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet worden geaccepteerd. Dit betekent dat er geen toestemming meer gegeven mag worden voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor Natura-2000 gebieden. Ook zijn de reeds ingediende en geaccepteerde PAS-meldingen niet meer rechtsgeldig.

De Raad van State stelt dat op basis van Europese natuurwetgeving, vooraf zekerheid moet bestaan over de effecten van activiteiten op de Natura-2000 gebieden. En het PAS biedt deze zekerheid niet.

Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

Het PAS was in werking sinds 1 juli 2015 en is opgesteld om de impasse te doorbreken die er was bij vergunningverlening op grond van de Wet natuurbescherming vanwege de overbelasting van stikstofgevoelige natuur. Het programma bestaat uit stikstof emissiebeperkende maatregelen en herstelstrategieën voor de Natura 2000 gebieden. Zo werd ruimte te gecreëerd voor economische ontwikkelingen en de natuur hersteld. Het PAS werd daarmee de basis voor toestemmingen voor activiteiten die stikstofuitstoot kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij of de aanleg van een weg. Deze activiteiten veroorzaken extra stikstof. 

Gevolgen 

Wat de exacte gevolgen zijn van de uitspraak voor lopende plannen/projecten waar stikstof vrijkomt is nog onbekend. Dit wordt momenteel onderzocht door landelijke en provinciale partijen. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de (niet limitatief) woningbouw, agrarische bedrijfsactiviteiten, infrastructurele projecten, lopende bestemmingsplanprocedures, en industrie, Vooralsnog lijken reeds verleende en onherroepelijke vergunningen van kracht te blijven.

Motivatie Raad van State

De Raad van State stelt dat de PAS strijdig is met de Europese natuurwetgeving. Met het PAS worden economische ontwikkelingen mogelijk gemaakt op basis van de eventuele positieve effecten in de toekomst, terwijl die positieve effecten niet gegarandeerd zijn. Ook meent de Raad van State dat het beweiden van vee moet worden meegenomen in de berekening van de stikstofdepositie. En daarom besloot de Raad van State dat het PAS niet aan de Europese eisen voldoet en verklaarde het PAS buiten werking. Het Rijk en provincies hebben vooruitlopend op deze uitspraak de toestemmingsverlening op basis van het PAS opgeschort vanaf 23 mei 2019.

Meer informatie

Raad van State:
Het programma PAS mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt 
Raad van State accepteert PAS niet
Uitvoeringsorganisatie BIJ12:
https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/veelgestelde-vragen/

Wanneer er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de uitspraak van 29 mei 2019 zullen wij u nader informeren.