Stand van zaken Stikstofdossier

Wilt u uw bedrijf aanpassen of uitbreiden en vindt er hierdoor een verandering van de stikstofuitstoot plaats? Dan moet u een AERIUS- berekening uit voeren van de realisatie- en de gebruiksfase van uw bedrijf (www.AERIUS.nl). Heeft uw bedrijf, inclusief de uitbreiding/aanpassing, een stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jr, dan heeft u geen vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming.

Blijkt uit de berekening dat de stikstofdepositie groter is dan 0,00 mol/ha/jr? Dan kan uw bedrijfsverandering niet zomaar gerealiseerd worden. Afhankelijk van in welke fase de stikstofdepositie groter is 0,00 mol, is het advies te bekijken of via de onderstaande maatregelen de stikstofdepositie kan worden teruggebracht naar 0,00 mol:
  • gebruik van ander bouwmaterieel
  • een andere bouwmethode
  • een andere fasering tijdens de bouw
  • aanpassing van de gebruiksfase
  • nagaan of de stikstofdepositie die groter is dan 0,00 mol/ha/jr plaatsvindt op een overbelast hexagoon 
Een andere mogelijkheid is om te salderen met de stikstofdepositie in de bestaande situatie van uw bedrijf. Bij de bouw van een bedrijfshal kan bijvoorbeeld gesaldeerd worden met andere stikstof-emitterende bedrijfsactiviteiten binnen de locatie. Wanneer u gebruik maakt van salderen, heeft u altijd een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig. Voor de regels met betrekking tot salderen verwijzen we u naar de provinciale Beleidsregel intern en extern salderen Zuid-Holland en de Handreiking intern en extern salderen van Bij12.
 
Op 11 november 2019 presenteerde het kabinet een pakket maatregelen waaronder:
  • het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 km/u
  • de voermaatregelen in de veehouderij
  • het opkopen van varkenshouderijen
Dit pakket maatregelen is bedoeld om grote infrastructurele plannen en woningbouw weer mogelijk te maken. In december 2019 worden aanvullende maatregelen verwacht om projecten en activiteiten mogelijk te maken die van belang zijn voor de nationale veiligheid, landbouw, klimaatadaptatie, infrastructuur en energietransitie, maar ook voor de werkgelegenheid. 
 
Ook als de noodwet, die voor bovenstaande maatregelen nodig is, wordt aangenomen en uw plan binnen de genoemde projecten of activiteiten past, zijn voor verandering van uw bedrijf AERIUS berekeningen nodig.
 
De regels omtrent stikstof zijn volop in beweging. Voor meer informatie kunt u terecht op :
Algemeen:
Stappenplan:
Beleidsregel intern salderen provincie Zuid-Holland: