Wet natuurbescherming en natuurtoestemming

Met ingang van 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. In deze nieuwe wet zijn de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Boswet samengevoegd. De bevoegdheid voor het verlenen van een ontheffing voor beschermde dier- en plantensoorten gaat dan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over naar de Omgevingsdienst Haaglanden.

Leges

Omgevingsdienst Haaglanden was al bevoegd voor het verlenen van vergunningen voor de bescherming van onder andere Natura 2000-gebieden. Met het ingaan van de wijzigingen hoeft er voortaan maar bij één loket een vergunning/ontheffing voor de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Als u vanaf 1 januari 2017 een vergunning/ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming aanvraagt bij de Omgevingsdienst Haaglanden, moet u hiervoor leges betalen. De leges bedragen € 1.800,00 per toestemming. De exacte voorwaarden van de leges vindt u in de Legesverordening Wet natuurbescherming 2017.

Aanhaken bij Omgevingsvergunning

Wanneer u een Omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u de aanvraag voor een vergunning/ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming ook laten aanhaken bij de Omgevingsvergunning bij uw gemeente/Omgevingsdienst West-Holland. In dat geval bent u geen leges verschuldigd aan de Omgevingsdienst Haaglanden. De looptijd van de procedure van de omgevingsvergunning wordt dan wel langer, omdat bij aanhaking de uitgebreide procedure geldt van 26 weken.