De Wet Natuurbescherming komt eraan

Gaat u uw bedrijf (ver)bouwen of uitbreiden? Dan heeft u vrijwel zeker met de natuurwetgeving te maken. De huidige natuurwetgeving omvat de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De drie wetten worden samengevoegd in één nieuwe; de Wet natuurbescherming. Deze treedt waarschijnlijk in werking op 1 januari 2017.

RugstreeppadDe natuurwetgeving geldt altijd en overal. Met deze wetgeving worden natuurgebieden, dieren, planten en houtopstanden beschermd. Dus bijvoorbeeld bij het vergunningsvrij plaatsen van een bedrijfsunit. Verder geldt deze voor het kappen van bomen, een sloopmelding, of het vaststellen van een bestemmingsplan voor de bouw van een woonwijk of een kantoorpand. Ook geldt de wet als u het aantal dieren in uw bedrijf wilt wijzigen.

Natuurtoestemming krijgen of melding doen

Wanneer er gevolgen zijn te verwachten voor beschermde dieren, planten en/of natuurgebieden, moet er een vergunning of ontheffing natuurtoestemming worden verkregen of melding in het kader van PAS (Programma Aanpak Stikstof) worden gedaan. Als er een Omgevingsvergunning nodig is, mag de aanvraag voor natuurtoestemming worden bijgevoegd bij de aanvraag voor een Omgevingsvergunning (aanhaken). Dit gebeurt met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Omdat de gemeente de Omgevingsvergunning verleent, moet deze de vvgb aanvragen bij het bevoegd gezag Wet natuurbescherming: de provincie.

Bevoegd gezag

Na de inwerkingtreding van de nieuwe wet verschuift de bevoegdheid voor de bescherming van dier-, plantensoorten en houtopstanden van de Rijksoverheid naar de provincie. Hiermee komt de bevoegdheid over de natuurwetgeving bij de provincie te liggen.
Wanneer er wordt gekozen voor aanhaken van een natuurtoestemming bij de Omgevingsvergunning via een vvgb, dan is de gemeente verantwoordelijk voor de handhaving van de voorschriften uit de vvgb.