Melden ongewoon voorval binnen een bedrijf

In hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer zijn voorschriften opgenomen over ongewone voorvallen bij een bedrijf. Ongewone voorvallen die nadelige gevolgen hebben voor het milieu moet u zo spoedig mogelijk melden bij de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via de website van de Omgevingsdienst. Daarnaast moet u onmiddellijk maatregelen nemen om die gevolgen te beperken, of om herhaling te voorkomen.

Voorbeelden

Een voorbeeld van een ongewoon voorval is het ontstaan van brand. Nadat de brand geblust is ruimt u de restanten in overeenstemming met de regels op. U doet dan ook de melding ongewoon voorval bij de Omgevingsdienst. Ten slotte gaat u na hoe de brand heeft kunnen ontstaan en hoe u herhaling kunt voorkomen. Indien nodig neemt u maatregelen of past u procedures aan.

Een ander voorbeeld is het overstromen van een vetput. Voor het afvoeren van het afvalwater neemt u contact op met de instantie die normaliter de vetput leegt en reinigt. Daarnaast doet u de melding ongewoon voorval bij de Omgevingsdienst. U mag in geen geval het vethoudend afvalwater direct op het riool lozen. Ten slotte kijkt u hoe deze gebeurtenis is ontstaan en wat u moet doen om herhaling te voorkomen.

Controle Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst beoordeelt de melding ongewoon voorval op juistheid en volledigheid. Verder kijkt ze of de getroffen, of nog te treffen maatregelen een herhaling van het ongewone voorval en daarmee ook de nadelige gevolgen voor het milieu voorkomt.