Grondwater onttrekken

Het omhoog pompen van grondwater voor het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand bij uitvoering van een werk valt onder de Waterwet.

Het lozen van grondwater of vervuild reinigingswater op de bodem, de riolering of oppervlaktewater valt onder het Besluit Lozen buiten inrichtingen. Meer informatie over het besluit Lozen vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil.