Vuurwerkverkoop en -opslag

Advies en controle

Op 1 juli 2012 is het nieuwe Vuurwerkbesluit in werking getreden. De Omgevingsdienst West-Holland informeert en adviseert bedrijven over de regels in het Vuurwerkbesluit en controleert op de naleving daarvan. In november voeren toezichthouders van de Omgevingsdienst voorcontroles uit bij de opslaglocaties en verkooppunten. We controleren of sprinklers, brandmeldinstallaties en bewaarplaatsen voldoen aan de wettelijke eisen. Tijdens deze voorcontroles kunt u vragen stellen over de regels, zodat ze alles op tijd in orde kunnen hebben. U ontvangt ook een informatieblad waarin we elk jaar enkele aandachtspunten rondom de vuurwerkopslag en -verkoop toelichten.

Ook tijdens de verkoopdagen in december bezoeken onze toezichthouders alle verkooppunten meerdere malen onaangekondigd. We controleren dan onder andere op gedragsvoorschriften. Het vuurwerk moet op de juiste manier zijn opgeslagen. Zo mag het niet te hoog worden opgestapeld en moet het vrij van de muur liggen. En er mogen geen gevaarlijke situaties ontstaan. Afgekeurd vuurwerk mag bijvoorbeeld niet blijven liggen. Ook controleren we of het consumentenvuurwerk dat verhandeld wordt, is voorzien van een CE-markering (Conformité Européenne). Dit betekent dat het vuurwerk gekeurd is en voldoet aan Europese regelgeving. 

Verkoopdagen vuurwerk in 2019

De verkoopdagen van vuurwerk vallen dit jaar op zaterdag 28 december, maandag 30 december en dinsdag 31 december

Handhaving

Een bedrijf dat de regels in het Vuurwerkbesluit niet naleeft is in overtreding en kan strafrechtelijk worden vervolgd. Het bedrijf krijgt dan een brief van ons, waarin staat aan welke eisen het bedrijf niet voldoet. Het bedrijf krijgt de gelegenheid om binnen een bepaalde tijd alsnog aan de eisen te voldoen. Er wordt een hercontrole uitgevoerd. Als bij deze controle blijkt dat het bedrijf nog steeds niet voldoet aan de eisen wordt er gehandhaafd. We leggen dan sancties op. Per geval bekijken we dan welke sanctie, een directe boete of een dwangsom, het meest geschikt is.

Melden van uw activiteit

In het Vuurwerkbesluit 2012 zijn nieuwe regels opgenomen voor het indienen van meldingen, aanvragen en het toesturen van afschriften. Bedrijven zijn sinds 1 juli 2012 wettelijk verplicht om meldingen (import, export, tbs en evenementen) en aanvragen (ontbrandingstoestemmingen) digitaal te registreren via Meldpunt Vuurwerk. Bedrijven die een verkooppunt voor eindejaarsvuurwerk inrichten, dienen dit te melden aan de gemeente. Op de website van Kenniscentrum InfoMil vindt u een formulier hiervoor.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze vuurwerktaken? Stuur uw vragen per e-mail naar de Omgevingsdienst. Onze coördinator beantwoordt zo spoedig mogelijk uw vragen.

Meer informatie vindt u ook op de checklist en het infoblad Vuurwerkverkooppunten, op de website van het Rijk en op de website van Kenniscentrum InfoMil.