Aanvragen ontheffing stookverbod

Het is verboden afval te verbranden buiten een inrichting. In situaties waarin het echt noodzakelijk is dat afval wordt verbrand kunt u een ontheffing aanvragen. Voor het stoken van een vuur is onder voorwaarden een ontheffing van het stookverbod uit de Wet milieubeheer mogelijk. Deze ontheffing vraagt u aan via het formulier Ontheffing stookverbod.

De Omgevingsdienst West-Hollandt beoordeelt uw aanvraag op brandveiligheid. We onderzoeken onder meer:

  • De toegankelijkheid van het terrein voor hulpdiensten.
  • De ligging van woningen en wegen.
  • De bescherming van natuurgebieden en het grondwaterbeschermingsgebied.

Weersomstandigheden

Het is belangrijk om rekening te houden met het weer en of er brandgevaar is door droogte en windrichting. In voorkomende gevallen mag u de stookontheffing niet gebruiken.

Tijdig

U moet een aanvraag voor een ontheffing van het stookverbod tijdig (minimaal acht weken voor de ontbranding) doen, zodat:

  • Er voldoende gelegenheid is het verzoek te behandelen.
  • Om omwonenden te informeren en de gelegenheid te geven een zienswijze in te dienen.

Bedenk voordat u ontheffing aanvraagt of stoken of verbranden van het afval echt noodzakelijk is. In de praktijk gaat de Omgevingsdienst zeer terughoudend om met het afgeven van ontheffingen. Zodra er sprake is van een redelijk alternatief, wordt de aanvraag geweigerd. Er zijn namelijk diverse milieuvriendelijkere alternatieven voor het afvoeren en verwerken van organisch afval, zoals:

  • Composteren
  • Verhakselen
  • Afvoeren naar een afvalstoffeninzamelbedrijf
  • Gebruiken in houtrillen