Wet- en regelgeving

Hieronder vindt u de belangrijkste wet- en regelgeving voor milieu en bouwen.

Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet.Deze wet legt de basis voor milieuplannen, milieuprogramma’s, milieukwaliteitseisen, vergunningen en algemene regels die worden opgesteld door (of in opdracht van) rijk, provincie of gemeente. Ook toezicht en handhaving wordt in de Wm geregeld.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Een vergunning ook voor één aspect kan worden aangevraagd en verleend, bijvoorbeeld voor bouwen of milieu.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor veel bedrijfsactiviteiten algemene milieuregels vastgelegd voor relevante milieuthema´s, zoals geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Veel bedrijven hebben als gevolg hiervan geen omgevingsvergunning voor milieu meer nodig, maar kunnen met een melding volstaan.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) bevat voorschriften voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, winkels, ziekenhuizen en industriële panden, minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit bevat voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid.

Bouwverordening

In de bouwverordening staan de gemeentelijke voorschriften voor het bouwen, verbouwen, gebruik en slopen van bouwwerken. Elke gemeente heeft een eigen bouwverordening. Deze kunt u meestal vinden op de website van uw gemeente.

Algemene Plaatselijke Verordening

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. Deze kunt u meestal vinden op de website van uw gemeente.