Geluidonderzoek

Bij wijziging van het bestemmingsplan moet de gemeente of de projectontwikkelaar in sommige gevallen een geluidonderzoek laten uitvoeren. Bijvoorbeeld als het gaat om een geluidgevoelige bestemming die dicht bij een weg, spoorweg of gezoneerd industrieterrein komt te liggen. Voorbeelden van geluidgevoelige bestemmingen zijn woningen, scholen of ziekenhuizen.

Richtlijnen

Met geluidonderzoek berekent de Omgevingsdienst de geluidbelasting voor geluidgevoelige bestemmingen. Als de geluidwaarde boven de toegestane norm uitkomt, beoordeelt de Omgevingsdienst of een hogere grenswaarde kan worden vastgesteld. De Omgevingsdienst controleert daarbij of de situatie voldoet aan de richtlijnen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. Op 4 maart 2013 is de herziene versie van deze richtlijnen vastgesteld. In deze versie zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd.