Incidentele festiviteiten melden

Wat zegt de wet?

Uw bedrijf of instelling mag de licht- en geluidnormen een aantal keer per jaar overschrijden. Bijvoorbeeld bij een sportevenement of bij een festiviteit met livemuziek. Dit noemen we een incidentele festiviteit. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning nodig voor festiviteiten. Een melding volstaat. Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Op de website van Kenniscentrum InfoMil kunt u meer lezen over Regelgeving Geluid.

Collectieve festiviteiten

Uw gemeente stelt jaarlijks ook een aantal collectieve festiviteiten vast, zoals Koningsdag of lokale festiviteiten. Neem voor meer informatie over collectieve festiviteiten contact op met uw gemeente.

Wat doet de Omgevingsdienst?

De meeste gemeenten in Nederland zullen in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een variant hebben op de volgende bepalingen:

  • Het is verboden toestellen of geluidapparatuur in werking te hebben of handelingen te verrichten op zodanige wijze dat voor omwonenden of de omgeving geluidhinder veroorzaakt.

  • Burgemeester en wethouders kunnen voor het in het eerste lid bepaalde ontheffing verlenen.

Bij evenementen, zoals bijvoorbeeld concerten, kunnen licht- en geluidniveaus optreden die geluidhinder veroorzaken. Een gemeente heeft de mogelijkheid om voor sommige evenementen eenmalig af te wijken van de APV.

Voor tien gemeenten in de regio Holland Rijnland verzorgt de Omgevingsdienst West-Holland de beoordelingen van meldingen incidentele festiviteiten. Ook controleren wij ter plaatse of u zich aan de regels houdt.
Meldingen van de gemeente Katwijk en Voorschoten nemen wij niet in behandeling. Een incidentele festiviteit in deze gemeenten moet u bij de gemeente melden.

Online melding doen

Op deze website kunt u melding van een incidentele festiviteit doen. 

U kunt het formulier online invullen en verzenden. Na verzending ontvangt u automatisch een kopie van de melding in uw mailbox. 

Inwoners op de hoogte

Alle bij ons gemelde incidentele festiviteiten publiceren wij op onze site. Handig voor inwoners, die willen weten wat er in hun buurt speelt.