Wet Bibob

Wat is de wet Bibob?

De afkorting Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet voorkomt dat de overheid ongewild criminele activiteiten ondersteunt. Het gaat dan om het uitvoeren van criminele activiteiten of voordelen halen uit criminele activiteiten. Bijvoorbeeld door het verlenen van vergunningen voor illegale praktijken zoals het witwassen van geld. De wet Bibob is bedoeld om criminele activiteiten niet te laten mengen met zaken die wettelijk zijn toegestaan. Deze wet helpt gemeenten en provincies in Nederland om dit te voorkomen.

Wie beoordeelt de vergunningaanvraag? 

U komt bij de Omgevingsdienst West-Holland terecht als u een (omgevings)vergunning heeft aangevraagd in de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude of bij de provincie Zuid-Holland. De Omgevingsdienst West-Holland past de Wet Bibob toe bij vergunningsaanvragen in zogenoemde risicobranches of - in het geval van een bouwactiviteit  - boven de drempelwaarde van de bouwsom dat vastgesteld is in de beleidsregel Wet Bibob van de gemeente of provincie. 

Wat kunt u verwachten? 

Als u uw vergunningsaanvraag heeft ingediend, dan ontvangt u een Bibob-vragenformulier met het verzoek om extra informatie over uw financiële administratie, herkomst van uw vermogen en eigendomsverhoudingen in het bedrijf nader schriftelijk toe te lichten en/of te onderbouwen. Dit vragenformulier moet eerlijk en volledig worden ingevuld. Het Bibob-onderzoeksteam van de Omgevingsdienst West-Holland beoordeelt de verkregen informatie en de vergunningsaanvraag op grond van de Wet Bibob en doet onderzoek naar de achtergrond van de aanvrager en de onderneming. 

Het LBB

De betreffende gemeente of provincie kan de Omgevingsdienst West-Holland verzoeken om bij de beoordeling van een aanvraag het Landelijk Bureau Bibob (LBB) in te schakelen. Dit bureau is onderdeel van het ministerie van Justitie. Het LBB doet dan extra onderzoek naar uw situatie en geeft een advies aan de gemeente. Het LBB bewaart alle gegevens vijf jaar. Krijgt het LBB binnen vijf jaar een nieuw adviesverzoek, dan gebruiken zij de gegevens opnieuw. 

Uitkomst van het onderzoek 

Alleen bij een negatief besluit mogen de volgende partijen een bepaald gedeelte van het advies lezen: 
•    het bestuur dat het advies aanvraagt, bijvoorbeeld gemeende of provincie; 
•    de aanvrager van de vergunning en de vergunninghouder
•    belanghebbenden die genoemd worden in het advies (bijvoorbeeld zakenrelaties). Zij krijgt uitsluitend een afschrift van het gedeelte dat over hem of haar gaat. 

Invloed Bibob-onderzoek doorlooptijd vergunningaanvraag 

De termijn voor het afhandelen van de aanvraag stopt tijdelijk als de gemeente advies aan het LBB vraagt. Dit heet ‘opschorten van de beslistermijn’. Het opschorten van de termijn duurt maximaal twaalf weken. Het LBB stuurt meestal binnen acht weken een advies aan de Omgevingsdienst West-Holland. Het LBB kan het onderzoek eenmalig verlengen met vier weken. Het LBB wenst dan extra informatie van de aanvrager om een advies uit te kunnen brengen.

In bezwaar bij de Wet Bibob 

De bezwaar- en beroepsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht geldt niet voor de Wet Bibob. Wel kunt u ons laten weten dat u het niet eens bent met het besluit op de aanvraag. Als de gemeente of provincie de Omgevingsdienst West-Holland de opdracht geeft de vergunning te weigeren, in te trekken of aanvullende voorwaarden op te stellen, dan laten we u dat weten in een ontwerpbesluit. U kunt dan een zienswijze indienen.

De Omgevingsdienst West-Holland kan ook bij vergunningen die al verleend zijn of waarvoor een verandering wordt aangevraagd een Bibob- onderzoek doen. Ook dan wordt u gevraagd de Bibob- vragenformulier in te vullen. 

Meer informatie

U kunt uw vraag per e-mail sturen naar bibob@odwh.nl.  
Wilt u informatie over de Wet Bibob of het Landelijk Bureau Bibob? Kijk dan op https://ondernemersplein.kvk.nl/wetten-en-regels  of  https://www.justis.nl/producten/bibob/index.aspx 
Wilt u informatie over de Wet Bibob van de gemeente? Kijk dan op de website van de gemeente zelf en zoek naar ‘beleidsregels  wet Bibob’.
Zie voor het beleid toepassing Wet Bibob 2021 gemeente Noordwijk https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR652666/1.