Bouwen basistekst

Snel en digitaal een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuw bijgebouw? Het kan met de Activiteitenmodule van het Omgevingsloket Online. Voor het indienen van uw aanvraag heeft u eHerkenning nodig.

Vergunning of melding?

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze wet voegt een groot aantal vergunningen samen in één omgevingsvergunning. Wilt u uw uitrit verleggen en staat een boom in de weg? Dan vraagt u geen twee vergunningen meer aan (bouw- en kapvergunning), maar één omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en kappen.

Niet altijd is een vergunning nodig, soms volstaat een melding. In het algemeen hebt u geen omgevingsvergunning nodig voor bijgebouwen op het achtererf, als het bijgebouw niet hoger is dan 3 meter en niet groter dan 10 m2. Op de website van de Rijksoverheid vindt u enkele brochures over vergunningvrij bouwen. U kunt via de vergunningcheck van het Omgevingsloket Online nagaan of u verplicht bent een vergunning aan te vragen. Bekijk op de website van het Omgevingsloket welke procedures van toepassing zijn op uw situatie. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket online uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Bevoegd gezag

De gemeente bepaalt aan welke voorschriften uw activiteit moet voldoen. Veel gemeenten vragen de Omgevingsdienst West-Holland om advies. Ook kan na afronding van de werkzaamheden gecontroleerd worden of u zich aan de eisen hebt gehouden. Al deze taken, van vergunningverlening tot handhaving, worden uitgevoerd door de medewerkers van de Omgevingsdienst.

Aanvragen van bedrijven uit de gemeente Noordwijk worden direct vanuit het Omgevingsloket online aan de Omgevingsdienst gestuurd, zonder tussenkomst van de gemeente. De gemeente Noordwijk heeft deze taken namelijk per 1 januari 2016 overgedragen. Zo kunnen we nóg efficiënter werken als overheden. De overige bouwaanvragen gaan via het Omgevingsloket online eerst (of alleen) naar de eigen gemeente.

Afhandeling

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn mag met 6 weken worden verlengd. Beslist de Omgevingsdienst niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege, als de Omgevingsdienst of de gemeente niet binnen de termijn beslist. De Omgevingsdienst maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Kosten

Aan de behandeling van uw aanvraag zijn legeskosten verbonden. Nadat een beslissing is genomen op uw aanvraag (ook bij een weigering van de vergunning!) krijgt u een factuur toegestuurd. Kijk voor meer informatie over de kosten op de website van de gemeente Noordwijk.

Overlast

Vrijwel elk bouwplan betekent ook een verandering voor uw omgeving. Ook geeft de uitvoering van (bouw)werkzaamheden vaak enige overlast. Het is daarom belangrijk dat u op tijd de omgeving  informeert over uw plannen. Dit voorkomt dat mensen in uw directe omgeving van uw plannen vernemen via onze publicaties of bij de start van werkzaamheden. In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van eigenaars van naburige erven vermeld. Bij het uitvoeren van de (bouw)werkzaamheden, moet u deze rechten en plichten in acht nemen.

Bestemmingsplannen

Wat staat er in een bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan geeft aan waar mag worden gebouwd, maar ook op welke wijze gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. In het bestemmingsplan is terug te vinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen en recreatiegebieden zijn toegestaan. Mag een bestaand weiland worden bebouwd, mogen nieuwe wegen worden aangelegd of bedrijfsactiviteiten worden ontplooid in de directe leefomgeving?

Wat zegt de wet?

Een bestemmingsplan zorgt ervoor dat een goed woon- en werkklimaat wordt behouden. Iedereen is aan het bestemmingsplan gebonden, niet alleen inwoners, bedrijven en instellingen maar ook de gemeente zelf. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De regels in het bestemmingsplan zijn bindend. Wilt u meer weten over de totstandkoming van een bestemmingsplan? Kijk dan op de website van de rijksoverheid: procedure van een bestemmingsplan.

Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt, wordt er altijd getoetst aan de wetten en regels. Wanneer uw bouwwerk niet voldoet aan het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriële besluiten kan dit een weigeringsgrond voor uw aanvraag zijn. Soms wordt besloten dat u mag afwijken van het bestemmingsplan of wordt het bestemmingsplan herzien waardoor u uw plan toch kunt realiseren.

Is uw bedrijf gelegen in de gemeente Noordwijk, dan raden wij u aan om vooraf contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf over de mogelijke haalbaarheid van de plannen. Bekijk de website van de gemeente Noordwijk voor meer informatie over een principeverzoek.

Inzage

Wilt u weten of uw bouwplan binnen het bestemmingsplan past? Van de meeste gemeenten kunt u de bestemmingsplannen vinden op Ruimtelijkeplannen.nl. Alle vigerende (bestaande) bestemmingsplannen van de gemeente Noordwijk kunt u digitaal raadplegen op de gemeentelijke website. Soms zijn plannen in voorbereiding of liggen zij open ter inzage. Vaak kunt u dan alleen de papieren versie van deze bestemmingsplannen inzien op het gemeentehuis. Soms is inzage niet genoeg. Wanneer in het gebied waar u gaat (ver)bouwen een voorbereidingsbesluit van kracht is, is een vooroverleg nodig.

Wat zegt de wet?

Bouwplannen worden getoetst door de welstandscommissie. De criteria waarop wordt getoetst worden vastgelegd in de zogenaamde welstandsnota. De onderliggende wettelijke regeling is de Woningwet. De eisen gaan ondermeer over:

 • de eigenschappen van de bestaande bebouwing

 • de openbare ruimte

 • het landschap

 • de stedenbouwkundige situatie

 • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur

 • samenhang in het bouwwerk

Afhandeling

U vraagt een omgevingsvergunning aan. Zodra u de beslissing op uw aanvraag krijgt, weet u of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand? Vraag dan een voorlopig oordeel aan de welstandscommissie. Lever ook tekeningen aan van wat u wilt bouwen, zoals:

 • tekeningen van de gewenste bebouwing

 • details over het uiterlijk van de bebouwing

 • kleurenfoto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing

 • gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken

Burgemeester en wethouders moeten binnen 8 weken na ontvangst over de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat deze beslissingstermijn wordt opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag. Er zijn legeskosten aan uw aanvraag verbonden.

Wat zegt de wet?

Is uw gebouw aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument? Of ligt het in een door het Rijk beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan mag u het niet zomaar veranderen of slopen. Dit staat in de Monumentenwet. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning nodig. De gemeente of Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kijkt naar de gevolgen van uw bouwplannen voor de monumentale waarde.

Procedure

Een besluit over aanwijzing van een object als gemeentelijk monument wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders. Zowel bij een gemeentelijk als bij een extern initiatief vraagt het college advies aan de Commissie Erfgoed Noordwijk. Deze commissie let op de architectonische waarde van het pand in historisch verband (een bouwstijl typerend voor een bepaalde periode). Ook wordt gekeken naar de lokale historische waarde (er hebben bijvoorbeeld beroemde mensen gewoond), naar typische kenmerken voor de regio en naar de cultuurhistorische waarde van het pand. Als het college besluit tot aanwijzing, wordt dit meegedeeld aan de eigenaar. Wanneer de aanwijzing definitief is, wordt het pand als gemeentelijk monument geregistreerd op de gemeentelijke monumentenlijst.

Brandveilig gebruik

Wat zegt de wet?

Gebouwen moeten brandveilig zijn. Gaat u als bedrijf in Noordwijk voor het eerst een terrein of (tijdelijk) gebouw gebruiken? Dan kan het zijn dat u een melding moet doen voor brandveilig gebruik. In andere gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Soms hebt u deze omgevingsvergunning al nodig voor het (ver)bouwen van het gebouw. Vraagt u geen omgevingsvergunning aan voor brandveilig gebruik van het gebouw, terwijl dit wel had gemoeten, dan bent u strafbaar.

In de volgende gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor brandveilig gebruik van het gebouw:

 • U biedt als bedrijf slaapgelegenheid aan meer dan 10 personen. Bijvoorbeeld in een hotel of pension.

 • U biedt in een zorginstelling slaapgelegenheid aan meer dan 10 personen. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis.

 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig. Bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf.

 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen aanwezig. Bijvoorbeeld voor dagopvang.

In de volgende gevallen moet u een melding doen voor brandveilig gebruik van een gebouw:

 • In het gebouw zijn meer dan 50 personen aanwezig. Dit geldt niet voor woningen.

 • U verhuurt in een woning kamers aan meer dan 5 personen.

 • Het gebouw voldoet niet aan de eisen voor brandveilig gebruik, maar door een andere oplossing is het net zo veilig. Bij de melding moet u duidelijk aantonen dat de maatregelen zorgen voor een 'gelijkwaardige' oplossing.

Afhandeling

Check op Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Bedrijven kunnen de aanvraag of melding alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

U mag het gebouw niet gebruiken voordat u een vergunning hebt. Volstaat een melding, dan dient u deze minimaal 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken  te doen. U voldoet daarmee niet automatisch aan alle eisen. De Omgevingsdienst kan naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Wanneer u een vergunning aanvraagt, danwel melding doet, vermeld dan de volgende gegevens:

 • adres en kadastrale gegevens van het gebouw

 • hoeveel mensen u toelaat in het gebouw

 • welke installaties er in het gebouw aanwezig zijn

Stuur ook een plattegrond van het gebouw mee. Op de plattegrond moeten blusmiddelen, vluchtroutes en andere brandveiligheidsvoorzieningen zijn aangegeven.

De Omgevingsdienst maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of de vergunning verstrekt wordt.

Bouwtoezicht

Wat zegt de wet?

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van de bouwregels. Deze zijn grotendeels vastgelegd in de Bouwbesluit en de gemeentelijke verordening. De Omgevingsdienst ziet namens de gemeenten in de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland toe op de naleving.

Als u een bedrijf heeft waar de gemeente Noordwijk of de provincie het bevoegd gezag is, kunt u bij de Omgevingsdienst ook terecht voor een bouwvergunning. Denk bijvoorbeeld aan de activiteiten bouwen, slopen, kappen, inrit, reclame of brandveilig gebruik. Hiervoor moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Toezicht

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Tijdens de bouw komen toezichthouders van het bevoegd gezag langs op de bouwplaats. De toezichthouders controleren dan of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning en de geldende regels uit het bouwbesluit. Tijdens deze controles letten de toezichthouders ook op de kwaliteit van het bouwwerk en op de veiligheid op en rondom de bouwplaats.

Wordt er gebouwd zonder - of in afwijking van - een vereiste omgevingsvergunning? Dan kunnen de bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Deze mogen weer worden hervat als de Omgevingsdienst hier toestemming voor geeft. Daarnaast kan in sommige gevallen de politie strafrechtelijk optreden bij overtreding van de regelgeving.

Meer informatie

Bij het oprichten, verbouwen, slopen of uitbreiden van uw bedrijf kunt u contact opnemen met de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst, via telefoonnummer 071-4083200 of e-mail, om te checken of uw geplande activiteiten onder de bouw- en/ of milieuwetgeving vallen en of u een vergunning nodig heeft of dat een melding genoeg is.

Meer informatie

Bedrijven in Noordwijk kunnen met vragen of voor het maken van een afspraak terecht bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst:

 • Via e-mail (ook voor het opvragen van stukken uit het bouwarchief).

 • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. Op andere tijdstippen kunt u een terugbelverzoek doen.