Bestemmingsplannen

Wat staat er in een bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan geeft aan waar mag worden gebouwd, maar ook op welke wijze gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. In het bestemmingsplan is terug te vinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen en recreatiegebieden zijn toegestaan. Mag een bestaand weiland worden bebouwd, mogen nieuwe wegen worden aangelegd of bedrijfsactiviteiten worden ontplooid in de directe leefomgeving?

Wat zegt de wet?

Een bestemmingsplan zorgt ervoor dat een goed woon- en werkklimaat wordt behouden. Iedereen is aan het bestemmingsplan gebonden, niet alleen inwoners, bedrijven en instellingen maar ook de gemeente zelf. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De regels in het bestemmingsplan zijn bindend. Wilt u meer weten over de totstandkoming van een bestemmingsplan? Kijk dan op de website van de rijksoverheid: procedure van een bestemmingsplan.

Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt, wordt er altijd getoetst aan de wetten en regels. Wanneer uw bouwwerk niet voldoet aan het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriële besluiten kan dit een weigeringsgrond voor uw aanvraag zijn. Soms wordt besloten dat u mag afwijken van het bestemmingsplan of wordt het bestemmingsplan herzien waardoor u uw plan toch kunt realiseren.

Is uw bedrijf gelegen in de gemeente Noordwijk, dan raden wij u aan om vooraf contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf over de mogelijke haalbaarheid van de plannen. Bekijk de website van de gemeente Noordwijk voor meer informatie over een aanvraag vooroverleg.

Inzage

Wilt u weten of uw bouwplan binnen het bestemmingsplan past? Van de meeste gemeenten kunt u de bestemmingsplannen vinden op Ruimtelijkeplannen.nl. Alle vigerende (bestaande) bestemmingsplannen van de gemeente Noordwijk kunt u digitaal raadplegen op de gemeentelijke website van Noordwijk. Soms zijn plannen in voorbereiding of liggen zij open ter inzage. Vaak kunt u dan alleen de papieren versie van deze bestemmingsplannen inzien op het gemeentehuis. Soms is inzage niet genoeg. Wanneer in het gebied waar u gaat (ver)bouwen een voorbereidingsbesluit van kracht is, is een vooroverleg nodig.

Meer informatie

Bedrijven in de gemeente Noordwijk kunnen met vragen of voor het maken van een afspraak terecht bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst:

  • Via e-mail (ook voor het opvragen van stukken uit het bouwarchief).

  • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. Op andere tijdstippen kunt u een terugbelverzoek doen.