Bodemsanering

Bodemsanering is noodzakelijk als het verontreinigde terrein niet meer geschikt is voor het huidige of geplande gebruik.

Eenvoudige bodemsanering

Bij een eenvoudige bodemsanering kunt u kiezen voor de versimpelde procedure van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS).

De Omgevingsdienst is het bevoegd gezag voor alle gemeenten binnen het werkgebied. Voor de melding bij de Omgevingsdienst gebruikt u het meldingsformulier BUS van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Na een melding bij het bevoegd gezag, kunt u binnen vijf weken beginnen met de sanering. Uiterlijk vijf werkdagen voor de startdatum van de sanering meldt u dit bij de Omgevingsdienst. Hiervoor gebruikt u het meldingsformulier start sanering. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens mailen naar meldingwbb@odwh.nl.

Uiterlijk twee weken nadat de grond(water)sanering is beëindigd moet het Meldingsformulier Beëindigen sanering bij ons binnen zijn.

Er is ook een informatieblad beschikbaar over de verschillende meldingen bij saneringen. Daarnaast is er een informatieblad over het omgaan met afwijkingen van het saneringsplan.

Complexe bodemsanering

Bij een complexe bodemsanering geldt een procedure van vijftien weken. Hierbij dient u een saneringsplan in bij het bevoegd gezag. Voor alle gemeenten binnen haar werkgebied is dit de Omgevingsdienst. Voor een melding bij de Omgevingsdienst gebruikt u het meldingsformulier Bodemverontreiniging. Lees voor het invullen van het formulier de toelichting. Er is ook een verkorte procedure, hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier Verkorte procedure.

Na uw melding ontvangt u een beschikking van de Omgevingsdienst. In deze beschikking staat of de Omgevingsdienst instemt met uw saneringsplan. Uiterlijk vijf werkdagen voor de startdatum van de sanering meldt u dit bij de Omgevingsdienst. Voor een melding gebruikt u het Meldingsformulier Start sanering.

Uiterlijk één werkdag voor het bereiken van de einddiepte van de ontgraving moet het Meldingsformulier Bereiken einddiepte bij ons binnen zijn.

Aanleveren gegevens bij melding

Bij zowel een melding eenvoudige bodemsanering als een melding complexe bodemsanering moeten alle relevante bodemonderzoeken worden toegevoegd. Lever deze bodemonderzoeken altijd in als pdf-bestand én als XML-bestand. Als er geen XML-bestand bijgeleverd is, kan dit vertraging geven bij de behandeling van de melding.

Houd bij het toevoegen van de onderzoeken met het volgende rekening:
- Een pdf-bestand bevat slechts één bodemonderzoek. Lever aparte bodemonderzoeken aan in aparte pdf-bestanden.
- Een XML-bestand bevat gegevens van één bodemonderzoek.
- Een XML-bestand mag niet uit meerdere delen bestaan. Zet alle gegevens van een onderzoek in één bestand.
- De gegevens in het XML-bestand zijn identiek aan die in het pdf-bestand.
- Het XML-bestand voldoet technisch aan het actuele SIKB0101 uitwisselingsformaat en is minimaal versie 12.
- Het XML-bestand bevat zowel de data van het veldwerk, als de basisdataset onderzoeksgegevens zoals is opgesteld door het SIKB. Deze bestaat minimaal uit de rapportgegevens, meetpuntgegevens, monstergegevens, analysegegevens en contouren/X-Y coördinaten van boorpunten.

Erkend aannemer en milieukundig begeleider

Wilt u een bodemsanering laten uitvoeren? Controleer dan of de aannemer en de milieukundig begeleider erkend zijn op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving. Als een bodemsanering niet door een erkend milieukundig begeleider is begeleid, kan de Omgevingsdienst het evaluatieverslag van de sanering niet accepteren.

Met het Machtigingsformulier Adviseur bodemsanering regelt u dat de Omgevingsdienst voortaan in overleg treedt met de gemachtigde. De afspraken die de gemachtige maakt zijn bindend.

Bedrijvenregeling

Per 1 juli 2017 is de Bedrijvenregeling aangepast. Deze subsidieregeling voor bodemsanering helpt bedrijven in Nederland om bodemverontreiniging op hun terrein aan te pakken. Bedrijven die zich vóór 2008 hebben aangemeld kunnen nog gebruik maken van deze regeling. De regeling eindigt op 1 januari 2024.