Bodemonderzoek

Het doel van een bodemonderzoek is vaststellen of er bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is. U kunt bijvoorbeeld een bodemonderzoek laten uitvoeren bij de (ver)koop of bouw van een bedrijfspand. Ook voor een omgevingsvergunning moet u soms een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Onroerend goed (ver)kopen

Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van onroerend goed. Bij een taxatie is de bodemkwaliteit daarom een aandachtspunt. Bij het Bodem Informatie Punt (BIP) kunt u gegevens opvragen over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van een perceel.

Soms zijn er aanwijzingen dat de bodem van een perceel verontreinigd is. De verkoper is in deze situatie verplicht dit te melden aan mogelijke kopers. Deze kunnen dan beslissen of zij een bodemonderzoek willen laten uitvoeren.

Bouwplannen

Het is niet toegestaan om te bouwen op verontreinigde grond. Daarom vraagt de gemeente bij een omgevingsvergunning voor bouwen meestal om een verkennend bodemonderzoek. De Omgevingsdienst beoordeelt de bodemonderzoeken en adviseert de gemeente.

Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik. De Omgevingsdienst geeft dan aan welke maatregelen nodig zijn om de bodem weer geschikt te maken. Het is ook mogelijk dat de Omgevingsdienst beperkingen aan het gebruik van de bodem vaststelt.

Erkend bodemonderzoek

Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren? Controleer dan of het onderzoeksbureau waaraan u de opdracht verleent met erkende veldwerkers werkt. Op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving kunt u dit nagaan. Onderzoeksbureaus die geen erkende veldwerkers in dienst hebben, besteden het veldwerk uit aan gespecialiseerde veldwerkbureaus. Als een bodemonderzoek niet door een erkend veldwerker is uitgevoerd, kan de Omgevingsdienst dit onderzoek niet accepteren voor een omgevingsvergunning.

Aanleveren gegevens bodemonderzoeken

Lever bodemonderzoeken altijd in als pdf-bestand én als XML-bestand. Als er geen XML-bestand bijgeleverd is, kan dit vertraging geven bij de behandeling.

Houd bij het toevoegen van de onderzoeken met het volgende rekening:
- Een pdf-bestand bevat slechts één bodemonderzoek. Lever aparte bodemonderzoeken aan in aparte pdf-bestanden.
- Een XML-bestand bevat gegevens van één bodemonderzoek.
- Een XML-bestand mag niet uit meerdere delen bestaan. Zet alle gegevens van een onderzoek in één bestand.
- De gegevens in het XML-bestand zijn identiek aan die in het pdf-bestand.
- Het XML-bestand voldoet technisch aan het actuele SIKB0101 uitwisselingsformaat en is minimaal versie 12.
- Het XML-bestand bevat zowel de data van het veldwerk, als de basisdataset onderzoeksgegevens zoals is opgesteld door het SIKB. Deze bestaat minimaal uit de rapportgegevens, meetpuntgegevens, monstergegevens, analysegegevens en contouren/X-Y coördinaten van boorpunten.