Archeologie

De Omgevingsdienst voert sinds 1 januari 2012 archeologietaken uit voor de gemeenten Hillegom, Leiderdorp en Nieuwkoop.

De Omgevingsdienst beoordeelt archeologische rapporten, adviseert bij ruimtelijke ordening en begeleidt en coördineert onderzoeksopdrachten. Verder geeft de Omgevingsdienst advies en ontwikkelt, waar nodig, archeologisch beleid voor deze drie gemeenten. Lees meer over het beleid van de aangesloten gemeenten.

Wet Archeologische Monumentenzorg (Wamz)

Door de Wamz zijn in 2007 in de meeste gevallen de gemeenten het bevoegd gezag met betrekking tot archeologie geworden. Belangrijke uitgangspunten van de Wamz zijn het zoveel mogelijk bewaren van archeologisch erfgoed in de bodem (in situ) en de integratie van archeologie en ruimtelijke ordening.

Omgevingsvergunning aanvragen

Bij een vergunningsaanvraag of bestemmingswijziging controleert de Omgevingsdienst namens de gemeente of er archeologische waarden in het geding zijn. Is het gebied waardevol, dan kan het bevoegd gezag een archeologisch onderzoek en eventuele vervolgonderzoeken voorschrijven.

Kosten voor archeologisch onderzoek

De kosten van archeologisch onderzoek variëren sterk. In het algemeen betaalt de ‘veroorzaker' voor het onderzoek, bijvoorbeeld de aanvrager van de vergunning.

Toevalsvondst

Bij de uitvoering van werkzaamheden is het mogelijk dat er onverwacht archeologische vondsten worden gedaan. De ontdekker van de vondst moet dit zo spoedig mogelijk melden aan de minister van OCW (feitelijk de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). Bovendien is hij verplicht om de vondst gedurende zes maanden ter beschikking te houden of te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Bij (dreigende) schade aan de archeologische vondst is de minister bevoegd om voorschriften te geven met betrekking tot de uitvoering van het werk dat de schade veroorzaakt of opdracht te geven het werk stil te leggen (artikel 56 Monumentenwet 1988). In de praktijk vindt dit alleen plaats bij toevalsvondsten van nationaal belang.

Heeft u tijdens uw werkzaamheden een onverwachte archeologische vondst gedaan? Dan kunt u dit melden via het E-formulier Vondstmelding of contact opnemen met de InfoDesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), info@cultureelerfgoed.nl of 033-4217456. De RCE verwerkt uw melding en plaatst deze als waarneming in het landelijke Archeologische Informatie Systeem (Archis).

Meer informatie

Heeft u vragen over het uitvoeren van een archeologisch onderzoek en de opzet daarvan? Neem dan contact op met de adviseur archeologie van de Omgevingsdienst via 071-4083100.