Omgevingsvergunning of activiteitenmelding?

De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. In deze wet is bepaald welk (wettelijk) gereedschap kan worden ingezet om het milieu te beschermen. De belangrijkste instrumenten zijn milieuplannen en milieuprogramma's, milieukwaliteitseisen, vergunningen, algemene regels en handhaving. Als uw bedrijf onder de Wm valt, heeft u te maken met de Omgevingsdienst. In het Besluit omgevingsrecht is bepaald in welke gevallen u een omgevingsvergunning aan moet vragen. Voor de meeste bedrijven geldt dat een activiteitenmelding voldoende is. Bij het thema Bouwen en verbouwen op deze website vindt u ook veel informatie voor als u bouwplannen heeft. 

Vergunningplicht of meldingsplichtig?

Het Activiteitenbesluit stelt algemene regels aan bedrijven. Het Activiteitenbesluit onderscheidt drie typen bedrijven:

  •     Type A: geen meldingsplicht
  •     Type B: meldingsplicht
  •     Type C: vergunningplicht

Vergunningsplichtige bedrijven krijgen gedeeltelijk met het Activiteitenbesluit te maken. Sommige voorschriften uit het Activiteitenbesluit gelden rechtstreeks voor type C bedrijven. Dit soort voorschriften hoeft dan niet meer in de vergunning te worden opgenomen. Voor een aantal activiteiten hebben type B bedrijven (en in bepaalde gevallen ook type C bedrijven) toestemming nodig voordat met deze activiteit gestart kan worden. Dit gebeurt via de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets.

Aanvragen

Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, kunt u voor het doen van een melding gebruikmaken van de Activiteitenmodule. U heeft hiervoor ‘E-herkenning’ nodig (particulieren kunnen inloggen met DigiD). Dit formulier wordt automatisch naar de Omgevingsdienst verstuurd.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. U kunt via Omgevingsloket online een vergunningscheck doen en online nagaan of u verplicht bent een omgevingsvergunning aan te vragen.

Aanvragen van de omgevingsvergunning gaat ook via het Omgevingsloket online. De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling en vraagt de Omgevingsdienst om advies voor het onderdeel milieu. Voordat u het aanvraagformulier voor het onderdeel milieu invult, is het raadzaam om een vooroverleg in te plannen met de Omgevingsdienst.

Aanvragen voor bouw-, reclame-, inrit-, kap- en sloopvergunningen worden direct doorgestuurd naar de Omgevingsdienst, wanneer het over een bedrijfsactiviteit gaat in de gemeente Noordwijk of een activiteit die onder provinciaal gezag valt. Deze taken zijn namelijk overgedragen aan de Omgevingsdienst. Wel zo efficiënt, want uw verzoek komt daardoor direct bij de juiste organisatie terecht. Als het nodig is, stemt de Omgevingsdienst uw verzoek af met de gemeente of provincie.

Wet Bibob

De afkorting Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet voorkomt dat de overheid ongewild criminele activiteiten ondersteunt. Het gaat dan om het uitvoeren van criminele activiteiten of voordelen halen uit criminele activiteiten. Bijvoorbeeld door het verlenen van vergunningen voor illegale praktijken zoals het witwassen van geld. De wet Bibob is bedoeld om criminele activiteiten niet te laten mengen met zaken die wettelijk zijn toegestaan. Deze wet helpt gemeenten en provincies in Nederland om dit te voorkomen. 

Meer informatie Bibob

U komt bij de Omgevingsdienst West-Holland terecht als u een (omgevings)vergunning heeft aangevraagd in de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude of bij de provincie Zuid-Holland. De Omgevingsdienst West-Holland past de Wet Bibob toe bij vergunningsaanvragen in zogenoemde risicobranches of - in het geval van een bouwactiviteit  - boven de drempelwaarde van de bouwsom dat vastgesteld is in de beleidsregel Wet Bibob van de gemeente of provincie. 

Wat kunt u verwachten?

Als u uw vergunningsaanvraag heeft ingediend, dan ontvangt u een Bibob-vragenformulier met het verzoek om extra informatie over uw financiële administratie, herkomst van uw vermogen en eigendomsverhoudingen in het bedrijf nader schriftelijk toe te lichten en/of te onderbouwen. Dit vragenformulier moet eerlijk en volledig worden ingevuld. Het Bibob-onderzoeksteam van de Omgevingsdienst West-Holland beoordeelt de verkregen informatie en de vergunningsaanvraag op grond van de Wet Bibob en doet onderzoek naar de achtergrond van de aanvrager en de onderneming. 

Het LBB

De betreffende gemeente of provincie kan de Omgevingsdienst West-Holland verzoeken om bij de beoordeling van een aanvraag het Landelijk Bureau Bibob (LBB) in te schakelen. Dit bureau is onderdeel van het ministerie van Justitie. Het LBB doet dan extra onderzoek naar uw situatie en geeft een advies aan de gemeente. Het LBB bewaart alle gegevens vijf jaar. Krijgt het LBB binnen vijf jaar een nieuw adviesverzoek, dan gebruiken zij de gegevens opnieuw. 

Uitkomst van het onderzoek

Alleen bij een negatief besluit mogen de volgende partijen een bepaald gedeelte van het advies lezen: 
•    het bestuur dat het advies aanvraagt, bijvoorbeeld gemeende of provincie; 
•    de aanvrager van de vergunning en de vergunninghouder
•    belanghebbenden die genoemd worden in het advies (bijvoorbeeld zakenrelaties). Zij krijgt uitsluitend een afschrift van het gedeelte dat over hem of haar gaat. 

Invloed Bibob-onderzoek doorlooptijd vergunningaanvraag

De termijn voor het afhandelen van de aanvraag stopt tijdelijk als de gemeente advies aan het LBB vraagt. Dit heet ‘opschorten van de beslistermijn’. Het opschorten van de termijn duurt maximaal twaalf weken. Het LBB stuurt meestal binnen acht weken een advies aan de Omgevingsdienst West-Holland. Het LBB kan het onderzoek eenmalig verlengen met vier weken. Het LBB wenst dan extra informatie van de aanvrager om een advies uit te kunnen brengen.

In bezwaar bij de Wet Bibob

De Omgevingsdienst West-Holland kan ook bij vergunningen die al verleend zijn of waarvoor een verandering wordt aangevraagd een Bibob- onderzoek doen. Ook dan wordt u gevraagd de Bibob- vragenformulier in te vullen. 

Meer informatie

U kunt uw vraag per e-mail sturen naar bibob@odwh.nl.  
Wilt u informatie over de Wet Bibob of het Landelijk Bureau Bibob? Kijk dan op https://ondernemersplein.kvk.nl/wetten-en-regels  of  https://www.justis.nl/producten/bibob/index.aspx 
Wilt u informatie over de Wet Bibob van de gemeente? Kijk dan op de website van de gemeente zelf en zoek naar ‘beleidsregels  wet Bibob’.
Zie voor het beleid toepassing Wet Bibob 2021 gemeente Noordwijk https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR652666/1.

Overige vergunningen

Niet alle activiteiten vallen onder de omgevingsvergunning. Een aantal vergunningen blijven bestaan, zoals de Drank- en Horecawetvergunning en de Waterwetvergunning. De procedures van deze vergunningen hangen soms samen met die van de omgevingsvergunning, en kunnen per gemeente verschillen. Win daarom tijdig advies in bij de Omgevingsdienst. Onze experts helpen u graag verder. En natuurlijk houden wij ook de ontwikkelingen rondom de nieuwe Omgevingswet in de gaten. De Omgevingsdienst is uw lokale partner, thuis in de regio.

Meer weten over de verschillen in milieuwetgeving?

Informatie over de verschillen in milieuwetgeving vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil en informatie over het Activiteitenbesluit op de website van de overheid.