Omgevingsvergunning of activiteitenmelding?

De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. In deze wet is bepaald welk (wettelijk) gereedschap kan worden ingezet om het milieu te beschermen. De belangrijkste instrumenten zijn milieuplannen en milieuprogramma's, milieukwaliteitseisen, vergunningen, algemene regels en handhaving. Als uw bedrijf onder de Wm valt, heeft u te maken met de Omgevingsdienst. In het Activiteitenbesluit is bepaald of u een omgevingsvergunning aan moet vragen of een activiteitenmelding moet doen. Bij het thema Bouwen en verbouwen vindt u ook veel informatie voor als u bouwplannen heeft. 

Vergunningplicht of meldingsplichtig?

Het Activiteitenbesluit stelt algemene regels aan bedrijven. Het Activiteitenbesluit onderscheidt drie typen bedrijven:

  •     Type A: geen meldingsplicht
  •     Type B: meldingsplicht
  •     Type C: vergunningplicht

Vergunningsplichtige bedrijven krijgen gedeeltelijk met het Activiteitenbesluit te maken. Dit soort voorschriften hoeft dan niet meer in de vergunning te worden opgenomen. Voor een aantal activiteiten hebben bedrijven toestemming nodig voordat met deze activiteit gestart kan worden. Dit gebeurt via de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets.

Aanvragen

Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, kunt u voor het doen van een melding gebruikmaken van de Activiteitenmodule. Dit formulier wordt automatisch naar de Omgevingsdienst verstuurd.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. U kunt via Omgevingsloket online een vergunningscheck doen en online nagaan of u verplicht bent een omgevingsvergunning aan te vragen.

Aanvragen van de omgevingsvergunning gaat ook via het Omgevingsloket online. De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling en vraagt de Omgevingsdienst om advies voor het onderdeel milieu. Voordat u het aanvraagformulier voor het onderdeel milieu invult, is het raadzaam om een vooroverleg in te plannen met de Omgevingsdienst.

Aanvragen voor bouw-, reclame-, inrit-, kap- en sloopvergunningen worden direct doorgestuurd naar de Omgevingsdienst, wanneer het over een bedrijfsactiviteit gaat in de gemeente Noordwijk of een activiteit die onder provinciaal gezag valt. Deze taken zijn namelijk overgedragen aan de Omgevingsdienst. Wel zo efficiënt, want uw verzoek komt daardoor direct bij de juiste organisatie terecht. Als het nodig is, stemt de Omgevingsdienst uw verzoek af met de gemeente of provincie.

Overige vergunningen

Niet alle activiteiten vallen onder de omgevingsvergunning. Een aantal vergunningen blijven bestaan, zoals de Drank- en Horecawetvergunning en de Waterwetvergunning. De procedures van deze vergunningen hangen soms samen met die van de omgevingsvergunning, en kunnen per gemeente verschillen. Win daarom tijdig advies in bij de Omgevingsdienst. Onze experts helpen u graag verder. En natuurlijk houden wij ook de ontwikkelingen rondom de nieuwe Omgevingswet in de gaten. De Omgevingsdienst is uw lokale partner, thuis in de regio.

Meer weten over de verschillen in milieuwetgeving?

Informatie over de verschillen in milieuwetgeving vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil en informatie over het Activiteitenbesluit op de website van de overheid.