Nieuwe versie van AERIUS: Mogelijk opnieuw berekenen van stikstofdepositie

Per 15 oktober 2020 is een nieuwe versie van AERIUS met geactualiseerde gegevens beschikbaar. Deze nieuwe release heeft gevolgen voor lopende vergunningaanvragen en planontwikkeling.

Gevolgen voor vergunningverlening 

Door de nieuwe release zijn er mogelijk andere uitkomsten dan wanneer er gerekend is met AERIUS Calculator 2019A. Dit geldt met name bij berekeningen van bouw- en/of aanlegfase. 

Daarnaast heeft de nieuwe release gevolgen voor lopende vergunningaanvragen en lopende planprocedures, aangezien er geen overgangsrecht geldt op grond van de Regeling Natuurbescherming. Dit houdt in dat, wanneer vóór 15 oktober 2020 door het bevoegd gezag Wabo/Wro geen definitief besluit is genomen, stikstofberekeningen opnieuw uitgevoerd moet worden met de nieuwe versie 2020. 
Ook wanneer het bevoegd gezag een definitief besluit heeft genomen, is er altijd nog een periode voor dit besluit onherroepelijk is. Een definitief besluit kan dan worden aangevochten. Het kan dan nodig zijn dat de initiatiefnemer alsnog een herberekening uitvoert met de nieuwe versie. 

AERIUS Calculator

Met AERIUS Calculator kunnen overheden gevolgen van beleid en initiatiefnemers het effect van projecten op de stikstofdepositie berekenen. Toestemmingsaanvragen voor projecten moeten volgens jurisprudentie zoveel als redelijkerwijs mogelijk gebaseerd zijn op de best beschikbare informatie. AERIUS wordt daarom ieder jaar geactualiseerd om nieuwe wetenschappelijke en ecologische inzichten in AERIUS Calculator te verwerken. Op 15 oktober is dan ook de release van Aerius 2020 die de Aerius 2019A vervangt. 

Meer informatie?

Wilt u weten of de nieuwe release gevolgen heeft voor uw projecten? Neem dan contact op met het bevoegd gezag, de instantie die de door uw ingediende vergunningaanvragen en planontwikkeling goedkeurt.  
Meer informatie over AERIUS vindt u op de website van BIJ12

Noordwijk bouwen