Controle en handhaving

Wanneer uw bedrijf aan milieuregelgeving moet voldoen, controleert de Omgevingsdienst of dit op orde is. Dit doen we namens de gemeenten in ons werkgebied en de provincie Zuid-Holland.

Frequentie controle

De Omgevingsdienst controleert uw bedrijf regelmatig. Afhankelijk van het type bedrijf wordt u jaarlijks, eens per drie jaar of projectmatig gecontroleerd. Naast deze reguliere controles kunt u een extra controle krijgen, bijvoorbeeld tijdens een verbouwing of vanwege klachten van omwonenden. Bij projectmatige controles controleert de Omgevingsdienst alle bedrijven uit een branche of alle bedrijven die bijvoorbeeld een propaantank hebben.

Bevindingen

Na afloop van de controle vertelt de toezichthouder u zijn bevindingen. Deze worden vervolgens uitgewerkt in een bezoekrapport. Dit rapport archiveert de Omgevingsdienst in uw milieudossier. U ontvangt een brief met de bevindingen van de Omgevingsdienst.

Geen overtredingen

Als de toezichthouder geen overtredingen heeft geconstateerd, vindt na verloop van tijd opnieuw een milieucontrole plaats.

Wel overtredingen

Als de toezichthouder een of meer overtredingen heeft geconstateerd, hangen de vervolgstappen af van de zwaarte van de overtreding en het gedrag van de overtreder. Dit is conform de landelijke handhavingsstrategie.

 • Beperkt risico op milieuschade
  Als de overtreding een beperkt milieurisico met zich meebrengt, ontvangt u een brief met een termijn waarin u de overtreding moet oplossen. Na afloop van de termijn vindt een hercontrole plaats. Als de overtreding is opgelost, is het traject afgerond. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Als de overtreding niet binnen de termijn is opgelost, krijgt u een brief met daarin een ‘voornemen besluit last onder dwangsom'.

 • Groot risico op milieuschade
  Als de overtreding een groot risico op milieuschade met zich meebrengt of als de toezichthouder een overtreding opnieuw constateert, ontvangt u een brief met daarin een ‘voornemen besluit last onder dwangsom'. Als de Omgevingsdienst overgaat tot het opleggen van een dwangsom, dan betekent dit dat u na afloop van de begunstigingstermijn (de termijn waarbinnen u de overtreding moet oplossen) een geldbedrag moet betalen als de Omgevingsdienst de overtreding opnieuw constateert. De hoogte van de dwangsom hangt af van het economisch voordeel dat uw bedrijf behaalt door de overtreding.

 • Acuut risico op milieuschade
  In uitzonderlijke situaties met een acuut risico op milieuschade kan de Omgevingsdienst bestuursdwang toepassen. Bestuursdwang is bijvoorbeeld het sluiten van (een onderdeel van) uw bedrijf. Eventuele kosten worden op uw bedrijf verhaald.

(Ver)bouwplannen? Neem contact met ons op

Is uw bedrijf in de gemeente Noordwijk gevestigd? En gaat u bouwen of verbouwen? Dan is de Omgevingsdienst het bevoegd gezag. Dit geldt ook voor provinciale bedrijven. Neem altijd contact met ons op als u plannen heeft. Hoewel onze toezichthouders geen adviseurs zijn, kunnen zij u wel informeren over wet- en regelgeving en vertellen zij u graag wat andere bedrijven in vergelijkbare situaties hebben gedaan. Meer informatie vindt u op onze themapagina over bouwen.

BRZO en RIE4 bedrijven

DCMR Milieudienst Rijnmond is verantwoordelijk voor de milieuvergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij alle risicovolle industriële bedrijven (Brzo-bedrijven) en alle grotere chemiebedrijven (RIE4-bedrijven) in Zuid-Holland namens de provincie, het bevoegd gezag. In ons werkgebied bevinden deze bedrijven zich in de volgende gemeente(n):

Brzo

 • Zoeterwoude: Heineken B.V.
 • Teylingen: Akzo B.V.
 • Hillegom: Draka B.V.
 • Katwijk: Katwijk Chemie B.V.
 • Kaag en Braassem: Dobbe Transport B.V.

RIE4

 • Leiden: Janssen Biologics B.V.
Meer informatie 

Informatie over onder andere bovenstaande risicovolle bedrijven in de provincie Zuid-Holland vindt u op https://brzoviewer.pzh.nl.
Heeft u vragen over de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij deze bedrijven neem dan contact op met de DCMR, telefoon: 010 2468000, mail: info@dcmr.nl, of kijk op www.dcmr.nl.
Is er milieuoverlast van of een incident bij één van bovenstaande bedrijven kijk dan op www.dcmr.nl/milieumeldingen en volg twitter @MilieuRijnmond. U kunt ook zelf overlast melden via telefoonnummer 0888 333555 of via www.dcmr.nl/melding-maken.