Onze visie, missie en strategie

Visie

De Omgevingsdienst West-Holland is een stabiele, (financieel) gezonde dienst, inhoudelijk klaar voor de toekomst en daarmee een aantrekkelijke partner en werkgever. De dienst heeft een zelfstandige rol in de afhandeling van zijn taken en is zich ervan bewust dat hij functioneert in de politieke omgeving van de opdrachtgever. De dienst heeft een sterke positie op het gebied van lokale, regionale en specialistische kennis en werkt daarbij optimaal samen met gemeenten en provincie.

Missie

De Omgevingsdienst West-Holland werkt met deskundigheid en gedrevenheid aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving (milieu en duurzaamheid, veiligheid, gezondheid) in zijn werkgebied Holland Rijnland. Hij levert een optimale bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor zijn deelnemers.

Strategie

De ambitie van de Omgevingsdienst is het leveren van uitstekende producten en diensten voor zijn opdrachtgevers. De Dienst versterkt zijn positie als betrouwbare en deskundige ketenpartner, die in samenwerking met zijn opdrachtgevers en partners de klanten optimaal bedient. De Dienst gaat daarbij uit van zijn eigen kracht en expertise, die de voedingsbodem vormen voor een verdere natuurlijke groei (stepping stone principe). 
De Dienst staat open voor een verdergaande samenwerking met andere omgevingsdiensten indien dat een duidelijke meerwaarde heeft voor zijn deelnemers. lees verder.

Taken

De Omgevingsdienst West-Holland voert de zogeheten VTH-A taken (Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Advies) uit voor zijn opdrachtgevers. Het takenpakket per deelnemer kan verschillen. Voor sommige deelnemers voert de dienst naast de milieutaken ook de bouwtaken uit, voor één deelnemer echter alleen het basistakenpakket.

Vergunningverlening
Het doel van Vergunningverlening/Reguleren is een bijdrage leveren aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, door te zorgen dat:
• alle activiteiten in het werkgebied waar volgens de milieuwetgeving een vergunning of een melding voor is vereist, over een adequate vergunning beschikken of gemeld zijn
• initiatieven in de bodem voldoen aan de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit
• bouwplannen voldoen aan de bouwregelgeving en passen binnen de ruimte kaders

Toezicht & Handhaving
Het doel van Toezicht en Handhaving is dat inrichtingen en bouwactiviteiten in het werkgebied van de Omgevingsdienst de geldende regels naleven en over een actuele vergunning beschikken. Het uitgangspunt is uniform toezicht (ook op boven-regionaal niveau) dat effectief en efficiënt is en oog heeft voor bestuurlijke handhavingsprioriteiten en overwegingen. Toezicht en Handhaving draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid en de veiligheid door een hoog naleefgedrag van de bedrijven na te streven.

Advisering
De Omgevingsdienst adviseert zijn opdrachtgevers over omgevingsvraagstukken en streeft daarbij naar een goede milieukwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van de fysieke leefomgeving. Ook ondersteunt ze opdrachtgevers bij het opstellen van relevante beleidsdocumenten, het uitvoeren van projecten en indien gewenst de communicatie hierover.

Samenwerking staat centraal.