De Omgevingswet en de bruidsschat

Onder de Omgevingswet verhuizen veel regels van het Rijk naar gemeenten. Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat deze regels automatisch in het tijdelijke omgevingsplan komen. Dit heet ook wel de 'bruidsschat'. Deze bestaat voor gemeenten uit ongeveer driehonderd regels uit het huidige Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Analyse bruidsschat

Gemeenten moeten met de bruidsschat aan de slag. Zij mogen zelf beslissen om een regel te schrappen, over te nemen of aan te passen. Hiervoor is wel een raadsbesluit nodig. Alle bruidsschatregels en regels die ongewijzigd worden opgenomen in het nieuwe omgevingsplan, moeten voor 2029 zijn behandeld. Ter voorbereiding hierop is door de Omgevingsdienst een analyse uitgevoerd, gericht op het milieudeel van de bruidsschat. Het gaat om regels van een grote diversiteit aan onderwerpen, zoals horeca, detailhandel, recreatie, lozingen, emissies van geluid, geur en trillingen door bedrijven en bouwen.   

Regels Milieudeel 

In het ‘milieudeel’ van de bruidsschat zijn regels opgenomen over:
•    het bouwen op verontreinigde grond;
•    klein grondverzet van verontreinigde grond;
•    geluid ten gevolge van bedrijfsmatige activiteiten en specifieke regels voor windturbines en buitenschietbanen;
•    trillingen;
•    geur van zuiveringsinstallaties en agrarische activiteiten (zoals veehouderijen, opslag van mest en kuilvoer);
•    lozing van afvalwater (huishoudelijk afvalwater, hemelwater), maar ook lozing van afvalwater bij een aantal activiteiten zoals wassen van motorvoertuigen en voedselbereiding (horeca);
•    een aantal milieubelastende activiteiten zoals maneges, opslag van mest, parkeergarages en horecabedrijven, die niet meer door het rijk zijn aangewezen als milieubelastende activiteit. Het gaat dan om regels over geur (zoals afstandsnormen opslag van mest, ontgeuringsinstallaties horeca), bodembeschermende voorzieningen (bij opslag van mest, acculaders, wassen van motorvoertuigen), lozingen van afvalwater (voedingsmiddelenindustrie, horeca) en lichthinder (bij sportvelden).

Geen definitieve regels

De Omgevingsdienst heeft per artikel van de bruidsschat beoordeeld of deze van toepassing is in de regio West-Holland. Ook is gekeken of de regel in strijd is met het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Daarnaast geeft de Omgevingsdienst het advies over het schrappen, overnemen of aanpassen van deze regel. Bij het opstellen van het definitieve omgevingsplan kunnen deze adviezen toegepast worden. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Omgevingswet of de bruidsschat? Neem dan contact op via info@odwh.nl of bel naar 071 – 4083100.

Zoeterwoude_windturbines_weiland_VI