Omgevingsdienst sluit 2019 positief af

In 2019 heeft de Omgevingsdienst West-Holland weer stappen gezet om de ambitie te realiseren een uitstekende dienstverlener te zijn. Doel is optimaal bij te dragen aan een goede en gezonde leefomgeving voor inwoners en bedrijven.

Het bestuur sprak bij het vaststellen van het jaarverslag zijn waardering uit voor de nieuwe koers die twee jaar geleden is ingezet: ‘de ODWH is op de goede weg’. De transparantie in de samenwerking is toegenomen en de impact van de nieuwe organisatiestructuur die is ontwikkeld om opdrachtgevers optimaal van dienst te zijn begint zichtbaar te worden’, aldus voorzitter Yvonne Peters-Adrian.

Het bedrag dat gemeenten en provincie ter beschikking hadden gesteld voor activiteiten van de Omgevingsdienst in 2019 bedroeg ruim 18 miljoen Euro. Uit de in juli door het bestuur vastgestelde jaarcijfers, blijkt dat de dienst erin slaagde de activiteiten binnen dit budget te realiseren. Een klein positief resultaat van 30.000 Euro is aan de reserves toegevoegd. 

De Omgevingsdienst werkt met programma’s 

In de nieuwe structuur die ten grondslag ligt aan de organisatieontwikkeling, werkt de Omgevingsdienst net als veel gemeenten met een programmatische aanpak van de taken. Er zijn vijf programma’s, plus één tijdelijk programma.
Het programma Milieu (voorheen Toezicht en Handhaving/ Vergunningverlening) voerde 937 integrale en 858 specifieke controles uit en startte een nieuw project gericht op het tegengaan van criminele bedrijfsactiviteiten.
Ook het programma Ruimtelijke ordening vertoonde groei door het toenemend aantal bouwplannen in de regio. Daarnaast vroegen de uitbreidingsplannen van luchthaven Schiphol aandacht. Over de gevolgen voor gemeenten van het ongeldig verklaren door de Raad van State van de PAS-regeling voor stikstofemissies bij bouwprojecten werden presentaties gegeven en adviezen verstrekt.
Bij het programma Duurzaamheid ziet directeur Marlies Krul kansen voor het ondersteunen van gemeenten bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen die het kabinet heeft vastgesteld: ‘door onze activiteiten op het gebied van toezicht en milieu weten we waar de mogelijkheden en beperkingen liggen in onze regio met zijn intensieve bewoning, agrarisch, industrieel en toeristisch gebruik.’

Grootste groeier was het programma Bouwen dat in 2019 vooral vergunningverlening en bouwtoezicht voor gemeente Noordwijk omvatte. Het aantal bouwaanvragen lag een derde hoger dan begroot, maar dit had geen effect op de doorlooptijden voor de afhandeling.
Het programma Bodem kreeg te maken met onderwerpen als rubbergranulaat op sportvelden en vervuiling met PFAS.
Samen met de gemeenten bereidt de Omgevingsdienst zich voor op de komst van de Omgevingswet met een speciaal tijdelijk programma. De regionale Omgevingsacademie, opgezet samen met werkorganisatie Duivenvoorden was een succes: er zijn tientallen cursusmodulen gegeven met in totaal meer dan 200 deelnemers.

Hier leest u het jaarverslag van 2019 van de Omgevingsdienst. 

Jaarverslag