Overgangsrecht uitgeplozen

De Omgevingsdienst West-Holland inventariseert op dit moment welke overgangsbepalingen gevolgen hebben voor de uitvoering van de taken op het gebied van onder ander geluid, bodem en vergunningverlening. Hij voert deze taken uit namens gemeenten en provincie. Doel is om na te gaan wat per overgangsbepaling de gevolgen zijn in de praktijk van de gemeentelijke regelgeving. De resultaten zijn eind dit jaar inzichtelijk voor collega’s, maar de Omgevingsdienst deelt dit ook met onze opdrachtgevers zodat zij hier een antwoord op kunnen formuleren. Dit kan per gemeente verschillend zijn.

Een voorbeeld van hoe een overgangsbepaling de milieutaken raakt is vergunningverlening 

Het kan zijn dat een activiteit onder de huidige wetgeving vergunningplichtig is, maar onder de Omgevingswet straks niet meer. Dan worden de vergunningvoorschriften maatwerkvoorschriften om de overgangstermijn van oud naar nieuw recht vast te stellen. Andere voorbeelden zijn: tot wanneer geldt een dwangsom die is opgelegd onder de oude regelgeving? Of: tot wanneer geldt een saneringsplan dat is goedgekeurd onder het oude recht?
Voor de Omgevingsdienst is het belangrijk om na te gaan om welke activiteiten bij welke bedrijven dit gaat en hier de betreffende gemeenten over te informeren.

De Omgevingswet kent talloze overgangsbepalingen

Dat zijn regels over bestaande rechten die gerespecteerd moeten worden als de nieuwe wet in werking treedt. Op de website van Aan de slag met de Omgevingswet staan hiervan diverse voorbeelden.
De inventarisatie gaat in afstemming
De Omgevingsdienst werkt nauw samen met het regionaal juristenoverleg Leiden en het landelijk juristenoverleg Omgevingsdiensten.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Liesbeth van Greuningen, projectleider Omgevingswet via l.vangreuningen@odwh.nl.

afbeelding Overgangsrecht Omgevingswet