Ook deze wet-en regelgeving van het Rijk komt naar gemeenten!

Eind oktober volgt het tweede en laatste deel van de handreiking Bruidsschat. Bruidsschat staat voor de regelgeving die het Rijk ‘schenkt’ aan gemeenten zodra de Omgevingswet in werking treedt. In dit tweede deel van de handreiking werken we onder andere de thema’s lozen van afvalwater, bodem, archeologie en trillingen uit. Ook hierbij trekt de ODWH weer samen op met de andere omgevingsdiensten in de provincie.

Afgelopen februari leverden de vijf Omgevingsdiensten van Zuid-Holland het eerste deel van de handreiking bruidsschat Omgevingswet.

De handreiking beschrijft hoe gemeenten kunnen omgaan met de Bruidsschat en wat de impact is van het wél of niet overnemen van de bruidsschatregels in het nieuwe deel van het omgevingsplan. In het eerste deel zijn de onderdelen bouwen, geluid, geur, monumenten en windturbines beschreven.

Regionaal wordt momenteel gewerkt aan een verdieping van deze handreiking Bruidsschat. De Leerkring Omgevingsplan, waarin alle gemeenten, provincie en ketenpartners vertegenwoordigd zijn, werken aan een plan van aanpak hiervoor. De opzet is om de thema’s uit te pluizen op artikelniveau, in kleine werkgroepen met een diverse bezetting. Dit houdt in dat we met elkaar een efficiencyslag kunnen maken. Immers, niet iedere organisatie hoeft zelf alle artikelen in de Bruidsschat uit te pluizen. De regionale werkgroep levert uiteindelijk een document aan dat een goede basis vormt voor het gesprek over keuzes en consequenties.

Afbeelding artikel Bruidsschat