Memo geluid onder de Omgevingswet

Wat moeten gemeenten en provincie regelen op het gebied van geluid met de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Op deze vraag geeft het kernteam Omgevingswet antwoord in haar memo ‘Geluid onder de Omgevingswet’. Omdat nog niet alle wetgeving op het gebied van geluid definitief is, heeft de Omgevingsdienst een ‘levend’ document opgeteld. Zodra zaken veranderen/definitief zijn, wordt dit document ook aangepast aan de actualiteit. 

Belangrijkste wijzigingen 

Met de invoering van de Omgevingswet zijn er landelijke regelgeving nog een aantal direct werkende regels voor geluid (Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving). 
De meeste direct werkende regels uit het Activiteitenbesluit voor geluid komen te vervallen en moeten opgenomen worden in het omgevingsplan. Ook de regels uit het APV op dit punt moeten (uiteindelijk) worden geïntegreerd in het omgevingsplan. Het omgevingsplan moet erin voorzien dat het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw aanvaardbaar is.

Gemeenteraden moeten bij vaststellen van het omgevingsplan rekening houden met geluid van activiteiten. Het omgevingsplan moet erin voorzien dat het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw/functie aanvaardbaar is. Wat aanvaardbaar is, is afhankelijk van de specifieke plaatselijke situatie. De gemeenteraad heeft een grote vrijheid bij de wijze waarop hier invulling gegeven wordt. Hierbij kunnen bijvoorbeeld het gemeentelijk geluidbeleid, de historie en het klachtenpatroon een rol spelen. Aan de hand van een belangenafweging tussen het beschermen en het benutten van de fysieke leefomgeving (doelen van de Omgevingswet) moet duidelijk worden welk geluidniveau aanvaardbaar is. 

Onder de Omgevingswet moeten gemeenten voor alle gezoneerde industrieterreinen waarvoor zij bevoegd gezag zijn, de huidige geluidzones omzetten naar de GGP‐systematiek (geluidproductieplafonds). De provincie moet dit voor alle provinciale wegen doen. Voor gemeentelijke wegen en lokale spoorwegen moet de gemeente een basisgeluidemissie vaststellen. Aan de hand van de basisgeluidemissie moet de geluidbelasting vanwege gemeentelijke wegen en lokale spoorwegen gemonitord worden. Deze systematiek geldt in principe voor alle wegen met meer dan 1000 motor voertuigen per etmaal. 
De volledige memo 'Geluid onder de Omgevingswet' leest u hier.

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over de Omgevingswet? Neem dan contact op met Liesbeth van Greuningen, projectleider Omgevingswet via l.vangreuningen@odwh.nl.

_B3A9978