Stikstofuitstoot bij rioleringswerk

‘Rioleringswerkzaamheden zijn tot nu toe onderbelicht geweest in het stikstofdossier. De focus in het stikstofdossier ligt nu meestal op de grote woningbouwprojecten. Rioleringswerk is een ondergeschoven kindje. Wij hebben wel behoefte aan meer duidelijkheid.’

Aan het woord is Bas van der Burg, adviseur milieukwaliteit van de Omgevingsdienst West-Holland, die is geïnterviewd voor het meinummer van het Vakblad Riolering.

'De rol van de Omgevingsdienst is adviseren aan gemeenten. De Raad van State heeft op 29 mei 2019 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig verklaard. Hierdoor vallen we terug naar de situatie van vóór 1 juli 2015 en heb je voor veel projecten weer een natuurvergunning nodig.'

In Noordwijk hebben ze er flink last van. Noordwijk aan Zee ligt ingeklemd tussen twee Natura 2000-gebieden, waardoor de stikstofproblematiek al heel snel een grote rol speelt bij het uitvoeren van projecten. Het project Parallel Boulevard, maar ook het Project Beeklaan, meer landinwaarts, ondervinden de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State.

1'De Omgevingsdienst adviseert onder andere deze gemeente hoe om te gaan met de nieuwe situatie rondom stikstof. Bij het project Parallel Boulevard gaat het onder meer om de aanleg van een drainage, infiltratietanks en nieuw riool tot 6 meter diepte. Dit is nodig omdat de kustversterking voor de ‘deur’ van Noordwijk aan Zee een verhoging van het grondwaterpeil heeft veroorzaakt in een groot deel in het achterliggende gebied. Drie pompen verlagen op dit moment de grondwaterstand in het kerngebied van de klachten. De aanleg van een drain onder de Parallel Boulevard verlaagt de grondwaterstand van vrijwel het gehele invloedsgebied van de kustversterking. Deze verlaging maakt het weer mogelijk regenwater in de bodem van Noordwijk aan Zee te infiltreren. Deze infiltratie en berging van regenwater verlagen het risico op regenwateroverlast bij extreme regenbuien, zoals deze zich door de klimaatontwikkeling steeds meer voordoen.' 

Bij het project Beeklaan gaat het om het aanleggen van een nieuwe asfaltlaag, waarbij ook de fundering van de weg wordt vernieuwd. 

De stikstofuitstoot komt, bij omvangrijke werken aan weg en riolering, meestal boven de 0,00 mol/hectare/jaar uit. Dat mag dus sinds de uitspraak van de Raad van State niet meer. Deze Noordwijkse projecten komen uit op een depositie tussen de 0,02 en 0,04 mol/hectare/jaar. 

‘Dat is nog steeds heel weinig, maar te veel nu het PAS ongeldig is. De stikstofemissie van het project Beeklaan is bijvoorbeeld ca. 2,7 kg/jaar en geeft een depositie van 0,02 mol/hectare/jaar, terwijl een stikstofemissie van slechts 0,9 kg/jaar in dit projectgebied al leidt tot een depositie van 0,01 mol/hectare/jaar.’ 

Voor het project Beeklaan wordt nu gekeken in hoeverre de stikstofdepositie leidt tot een negatief effect op het naastgelegen Natura 2000-gebied Coepelduynen. Mogelijk kan, op basis van de informatie van de Rijksoverheid, worden geconcludeerd, dat er toch geen natuurvergunning nodig is.

Voor het project Parallel Boulevard probeerde de Omgevingsdienst samen met de gemeentelijke projectleider te komen tot oplossingen om de depositie onder de 0,00 mol/hectare/jaar te krijgen: schoner materieel toepassen, gefaseerd werken: het haalde in dit project niet genoeg uit. Wat wel veel scheelde is dat het plan nu is om de grond op het bouwterrein op te slaan en niet heen en weer te rijden tussen het projectgebied en een gronddepot ergens anders. Maar ook dat is niet genoeg. Dan blijft er maar één mogelijkheid over en dat is het aanvragen van een natuurvergunning waarbij moet worden aangetoond dat er sprake is van een groot algemeen belang. Het is niet duidelijk of dat voor rioolwerkzaamheden geldt. 

Vandaar dat de gemeente Noordwijk de uitvoering van de Parallel Boulevard heeft uitgesteld tot 2021. Bas van der Burg: ‘We hopen dat er dan duidelijkheid is.’
Lees het volledige artikel in het Vakblad riolering.