Omgevingsdienst aan zet voor milieueffectrapportage

De regio Holland Rijnland werkt op dit moment hard aan de concept-regionale energiestrategie (RES). Deze concept RES, werkt de Omgevingsdienst West-Holland, na doorrekening door het Nationaal Planbureau, uit tot een RES 1.0.

In het Portefeuillehoudersoverleg (PHO+) van Holland Rijnland is op 10 juni besloten dat de Omgevingsdienst West-Holland, op verzoek van de regio, een Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de RES 1.0 maakt. 

Hoe gebruiken gemeenten de RES?

De voorstellen die straks in de vastgestelde RES 1.0 staan, vertalen de gemeenten in Holland Rijnland naar hun eigen Omgevingsvisie en Omgevingsplan. 
De RES 1.0 is een instrument, waarmee de regio gezamenlijke keuzes maakt voor de Energietransitie. Het gaat dan om de opwekking van duurzame elektriciteit met zonne- en windenergie, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, en in onze regio ook energiebesparing en mobiliteit. 

Milieueffect rapportage

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in deze integrale afweging te geven. Denk bijvoorbeeld aan geluidhinder of ecologische waarden. Het opstellen van een plan-m.e.r. geeft, in samenhang met de andere aspecten, inzicht in de (milieu)haalbaarheid van de keuzes uit de RES 1. 0. 

Waarom één plan-m.e.r.?

Voor gemeenten is dit zowel praktisch en kostenefficiënt maar ook inhoudelijk verantwoord. De regionale haalbaarheid van de plannen hoeft niet meer per gemeente onderzocht te worden. Nadere details kunnen gemeenten meenemen in de plan-m.e.r. voor hun gemeentelijke Omgevingsvisies en in de Omgevingsplannen.

Hoe gaat het verder?

De Omgevingsdienst West-Holland stelt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau op ten behoeve van de RES 1.0. Vervolgens wordt er voor de RES 1.0 een milieueffectrapportage opgesteld door een extern bureau, onder regie van Omgevingsdienst West-Holland en Holland Rijnland. Vervolgens wordt dit m.e.r-rapport voor de RES 1.0 ter beoordeling voorgelegd aan de commissie MER.