Stand van zaken Omgevingswet

Al is de datum 1 januari 2022 van de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog niet zeker, de Omgevingsdienst blijft zich hier wel op voorbereiden. De Omgevingsdienst neemt deel aan meerdere regionale werkgroepen die zich bezig houden met de Omgevingswet, zoals de werkgroep van het Digitale Stelsel Omgevingswet, Toepasbare Regels en Ketenpartners tijdens het VTH proces.

Efficiënt en uniform samenwerken 

De werkgroep Ketenpartners en het VTH proces bestaat uit gemeenten en ketenpartners, en maakte begin 2021 een handreiking. De handreiking beschrijft de standaard werkwijze van de ketenpartners voor producten en diensten van het bevoegd gezag, bij processen voortvloeiend uit de Omgevingswet. Dit betreft werkwijzen gericht op het initiatievenproces, het omgevingsvergunningsproces en toezicht & handhaving. Met ook aandacht voor de Wet kwaliteitsborging bouwen. Het doel is dat vanaf 1 januari 2022 op de juiste momenten efficiënt en uniform wordt samengewerkt tussen het bevoegd gezag en de juiste ketenpartners (Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, provincie, Waterschap en GGD).

Kennisontwikkeling medewerkers

Een ander belangrijk speerpunt in 2021 is het opleiden van de medewerkers van de Omgevingsdienst. Door te investeren in kennisontwikkeling kan de Omgevingsdienst blijvend en op een professionele wijze diensten en producten leveren aan zijn opdrachtgevers. De trainingen van dit jaar gaan over Milieubelastende activiteiten en de Bruidsschat. Ook wordt er casuïstiek besproken.

Milieubelastende activiteiten

Tijdens deze training wordt gewerkt met meerdere modules. Hierdoor krijgen de betrokken medewerkers de juiste informatie. Het begrip milieubelastende activiteit en het omgevingsplan komen aan bod. Ook gaat aandacht uit naar de systematiek en de instrumenten van het Besluit activiteiten leefomgeving, de specifieke zorgplicht, maatwerk en gelijkwaardige maatregelen. Een aparte module behandelt vergunningen en het overgangsrecht, en toezicht en handhaving op regels voor milieubelastende activiteiten. De meeste modules worden afgesloten met een casus.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Rob Heemskerk via 071-4083100 of r.heemskerk@odwh.nl.

Omgevingswet afbeelding in pagina bij opsomming