Regionale werkgroep vergunningverlening

Om ook in 2021 optimale dienstverlening te kunnen blijven bieden aan de inwoners van onze opdrachtgevers is regionale samenwerking van groot belang. De regionale werkgroep Ketenproces omgevingsvergunningverlening neemt hierin het voortouw om te komen tot werkprocessen en duidelijke afspraken met de ketenpartners.

Strak werkproces

Onder invloed van de Omgevingswet veranderen de regels voor onder meer: bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat de uitgebreide vergunningenprocedure, met een doorlooptijd van 26 weken, minder van toepassing zal zijn. De meeste vergunningaanvragen moeten onder de Omgevingswet binnen acht weken behandeld worden. Dit betekent dat een strak ingericht werkproces en duidelijke afspraken met de ketenpartners noodzakelijk zijn.

In 2020 hebben gemeenten in de regio West-Holland, provincie en de ketenpartners de handen ineen geslagen en een werkgroep Ketenproces omgevingsvergunning opgericht. De volgende ketenpartners zitten in de werkgroep: GGD, Veiligheidsregio Hollands Midden, Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland. De volgende gemeenten zitten in de werkgroep: Voorschoten, Leiden, Hillegom, Lisse, Teylingen, Zoeterwoude en Katwijk.

Regionale werkgroep ketenproces

De opdracht voor de werkgroep is duidelijk: kom tot een standaard werkwijze over het initiatievenproces en het vergunningenproces, waarin op de juiste momenten met de juiste ketenpartners zo efficiënt en uniform mogelijk wordt samengewerkt. 

Stand van zaken

De werkgroep overlegt elke drie weken. Eind 2020 leverde de werkgroep een concept voor het initiatievenproces op. In dit stuk komt onder andere de intaketafel en de omgevingstafel aan bod, de selectiecriteria die bepalen wie hieraan deelnemen en procesafspraken wanneer wie wat moet aanleveren. Begin 2021 is gestart met een uitwerking van het vergunningenproces en Toezicht en Handhaving. Als deze in beeld zijn gebracht, zal een ketentest worden uitgevoerd om te bepalen of het proces en de afspraken uitvoerbaar zijn. Het stuk zal vervolgens worden voorgelegd aan de overige gemeenten van de regio.

Ondersteuning vanuit de VNG en BZK

De werkgroep wordt ondersteund door Joyce Theijn, werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en een van de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO). Een RIO biedt op regionale schaal ondersteuning bij implementatievraagstukken. Daarnaast zijn er vragenuren met betrekking tot de intaketafel en omgevingstafel georganiseerd door Hanneke Kunst (Adviseur Klantreizen en Serviceformules voor de Omgevingswet bij de VNG). 

Meer informatie

Wanneer je vragen hebt over de werkgroep of het werkproces, kun je contact opnemen met Rob Heemskerk via 071- 4083100.

Omgevingswet groot