Zorg voor betere isolatie bij geluidoverlast van wegverkeer

Woningen langs gemeentelijke en provinciale wegen kunnen met Rijkssubsidie beter geïsoleerd worden tegen geluid. De Omgevingsdienst West-Holland voert deze taak uit voor alle deelnemende gemeenten. Een interview met projectleider Willy Hoekman.

‘Het beleid van de overheid is erop gericht om bestaande geluidhindersituaties aan te pakken en het ontstaan van geluidhinder te voorkomen’, begint Willy haar verhaal. ‘Het geluidniveau in een woning moet namelijk voldoen aan de wettelijke norm van 43 dB. Om dat te onderzoeken kunnen gemeenten sinds 2015 bij het Ministerie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een projectsubsidie aanvragen via de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai. Is het niveau hoger dan komt de woning in aanmerking voor geluidwerende, gevelmaatregelen. Een geluidsaneringsproject is een proces dat gemiddeld vier jaar duurt en waarvoor je dus lange adem nodig hebt.’

Wat doet de Omgevingsdienst aan geluidhinder?

Willy coördineert en organiseert voor alle gemeenten in West-Holland het hele proces van geluidsanering. Hiermee ontzorgt zij inwoners en gemeenten: van aanvraag voorbereidingssubsidie en subsidie voor uitvoeringsmaatregelen tot en met de uitvoering van de maatregelen en oplevering door de aannemer en de verantwoording naar het ministerie. Ook de subsidie voor stil wegdek of een geluidscherm vraagt zij aan. De ontvangen subsidie gaat in dat geval naar de gemeente en de Omgevingsdienst verzorgt ook hiervoor de verantwoording naar het ministerie. 

‘Het gaat om ruim 9.000 woningen verdeeld over 59 projecten. Voor mij betekent dat veel regelen en bewaken, brieven sturen, rapporteren en overleg met gemeenten en huiseigenaren over mogelijke maatregelen. Gelukkig word ik hierbij ondersteund door adviesbureaus. De laatste projectsubsidies zijn dit jaar aangevraagd. De rijkssubsidieregeling is gestart in 2015 en eindigt wanneer de Omgevingswet van kracht wordt (naar verwachting 2022).’ 

Op basis van een inventarisatie, is voor gemeenten in onze regio een lijst opgesteld van woningen met een bouwjaar van vóór 1986, die een te hoge geluidbelasting hebben (60 dB of hoger). In deze woningen moet onderzocht worden of het geluidniveau in de woning voldoet aan de wettelijke norm van 43 dB. Als dit hoger is, ontvangt de woningeigenaar een saneringsvoorstel waarin staat hoe het geluid in de woning kan worden teruggebracht. Denk aan maatregelen zoals isolerende beglazing (HR++), kierdichting en geluiddempende ventilatievoorzieningen. Deze maatregelen worden volledig gesubsidieerd door het Rijk.

Wanneer is de saneringsplicht voltooid?

‘Ik verwacht dat ik over vijf jaar alle projecten heb afgerond. Die gedachte geeft me veel voldoening: ik boek immers duidelijke resultaten: een gezonder leefklimaat voor heel veel bewoners.’ 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het project Geluidsanering verkeerslawaai? Neem dan contact op met de projectleider Willy Hoekman via w.hoekman@odwh.nl.

Willy-Hoekman-2986_vierkant_klein