Invoering Omgevingswet uitgesteld, voorbereidingen gaan door

De Omgevingswet gaat later in, maar we gaan door met opleiden van onze collega’s, kennisdeling via Leerkringen en de Omgevingsacademie, afspraken maken met gemeenten, noem maar op.

Dat dan wel met een nieuwe planning natuurlijk. Wat helpt: de Bestuurlijke Impactanalyse en de handreiking Bruidsschat Omgevingswet zijn beschikbaar. 

Op 1 april deelde minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer mee dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Het Bestuurlijk Overleg tussen VNG, IPO en Unie van Waterschappen (de koepelorganisaties) is woensdag 8 april bijeen geweest om de minister te adviseren over een nieuwe invoerdatum. Naar verwachting wordt deze eind april bekend.
Het is jammer, maar begrijpelijk dat de wet wordt uitgesteld. Dit betekent niet dat we nu de invoering op een laag pitje zetten. Zie de activiteiten hieronder!

Actueel overzicht van de impact van nieuwe wetgeving

De publicatie ‘Bestuurlijke Impactanalyse’ geeft de opdrachtgevers van de Omgevingsdienst informatie waarmee ze invulling kunnen geven aan de bestuurlijke afwegingsruimte. De eerste versie dateert uit 2017. Aan de hand van de definitieve Algemene Maatregelen van Bestuur Omgevingswet en de wetsvoorstellen Aanvullingswet bodem, geluid en natuur is de analyse geactualiseerd. Daarnaast zijn nieuwe aspecten meegenomen in de actualisatie zoals de thema’s natuur, gezondheid en bovengronds erfgoed. De mate waarin en de wijze waarop de bestuurlijke afwegingsruimte toeneemt, varieert per milieuaspect. Vooral op het gebied van bodem is er sprake van een duidelijke toename van afwegingsruimte. 
Lees meer.

‘Bruidsschat’ Omgevingswet: handreiking beschikbaar

Voor alle gemeenten in Zuid-Holland is nu de Handreiking Bruidsschat Omgevingswet beschikbaar. De handreiking beschrijft hoe gemeenten kunnen omgaan met de Bruidsschat en wat de impact is van het wél of niet overnemen van de bruidsschatregels in het nieuwe deel van het omgevingsplan. Hij is gemaakt door de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland.
Lees meer.

Leerkring Toezicht en Handhaving

De Leerkring Toezicht en Handhaving maakt van de nood een deugd. We gaan gewoon door met opleiden van onze collega’s, kennisdeling via onder andere de Omgevingsacademie, afspraken maken met gemeenten et cetera. Het spreekt voor zich dat we een nieuwe planning voor de invoering maken en deze delen met onze opdrachtgevers en ketenpartners. Lees meer.

.